Drukuj
Kategoria: Dla rolników

W dniu 4 maja br. został powołany Zespołu ds. Rozwoju Wsi, którego zadaniem są sprawy z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa rybnego, społeczno-zawodowych organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej. Ponadto, sprawy rozwiązań pomocowych dla gospodarstw dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Mieszkańcy naszego województwa korzystając z programów zaprezentowanych przez przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie mogą korzystać z następujących programów:
- program przeciwdziałania Stop suszy
- mała retencja
- nawodnienia rolnicze
- zielona infrastruktura dla miast
- kwietne łąki.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje swoim interesantom program „Modernizacja gospodarstw rolnych – „obszar nawadnianie””.


Z kolei z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach możemy liczyć na dofinansowanie w ramach następujących programów:
- Program Moja Woda – WFOŚiGW w Kielcach
- Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska NFOŚiWG w Warszawie
- Możliwości dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach.


Ponadto Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kielcach prowadzi program pilotażowy we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) – czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym (wybrany został powiat konecki). Nawiązanie współpracy pomiędzy zarządzającymi wodą oraz korzystającymi z wody na danym obszarze pozwoli na optymalizację podejmowanych działań na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej oraz efektywne wykorzystywanie możliwości finansowania inwestycji zarówno ze środków krajowych jak i wspólnotowych. Docelowo w miarę potrzeb i możliwości, planowane jest utworzenie LPW w każdym powiecie w kraju.

 

Szczegóły na - https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/aktualnosci/17607,STOP-SUSZY-PROGRAMY-POMOCOWE.html